Koncentratas paviršių valymui ir dezinfekcijai Terralin® Protect 2l

Medicinos priemonės ir technika
Gamintojas: Schülke&Mayr GmbH, Vokietija
43,54 €
43,54 €
  • Nemokamai atsiimkite Hiperfarma ofise Totorių g. 3, Kaunas.
  • Pristatymas į OMNIVA arba DPD paštomatą.
  • Pristatymas nurodytu adresu visoje Lietuvoje.
  • Nemokamas pristatymas nuo 46 eur. Pristatymas per 1-3 d.d.
  • Aprašymas
Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė Terralin® protect.

TERRALIN® PROTECT
Skystis
Veikliosios medžiagos: alkil (C12-16) dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 22,0 %; 2-fenoksietanolis, CAS Nr. 122-99-6, EB Nr. 204-589-7, 17,0 %; n-C10-16- alkiltrimetilendiaminų ir chloracto rūgšties reakcijos produktai, CAS Nr. 139734-65-9, 0,9 %. Sudėtyje yra: C12-C14-alkildimetilbetainų, CAS Nr. 66455-29-6, EB Nr. 266-368-1; izotridekanoletoksilato, CAS Nr. 69011-36-5; propan-2-olio, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7.

Pavojinga
Kenksminga prarijus
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Saugoti, kad nepatektų į aplinką
Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones
PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/… Išskalauti burną
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/…
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produktų tipas). Tik profesionaliesiems vartotojams. Įvairiems paviršiams (sienoms, grindims ir pan.), įrangai, inventoriui, išskyrus medicinos prietaisus, dezinfekuoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose (vaikų ugdymo įstaigose, sporto klubuose, grožio paslaugas teikiančiose įmonėse) bei įrankiams ir instrumentams dezinfekuoti kirpyklose, grožio salonuose, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetuose.
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.
Gamintojas Schülke&Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 2, D-22851 Norderstedt (Vokietija).
Biocido autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5) BPR-268(A-02PNO604319-23-144), galioja iki 2028-07-03

Masė
Tinka naudoti nurodyta ant pakuotės

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dėmesio! Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.
Naudojimas Atsižvelgiant į paskirtį naudojami darbiniai 0,25 – 2,0 % tirpalai. Naudoti įvairiems paviršiams (sienoms, grindims ir pan.), įrangai, inventoriui, išskyrus medicinos prietaisus, dezinfekuoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose (vaikų ugdymo įstaigose, sporto klubuose, grožio paslaugas teikiančiose įmonėse) bei įrankiams ir instrumentams dezinfekuoti kirpyklose, grožio salonuose, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetuose.
Dezinfekuojami paviršiai ir įranga turi būti iš korozijai atsparių metalų, plastikų, gumos ar stiklo. Po dezinfekcijos objektai nuplaunami vandeniu.

Atsargumo priemonės Laikyti pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje. Abejojant, kad Terralin® protect gali gadinti paviršių, visada išbandyti ant nedidelio ploto

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.